Felvételi követelmények (főtárgy és elmélet)

Klasszikus tanszak (főtárgy)

A felvételi anyagot kotta nélkül kell játszani klasszikus, jazz és népzene tanszakok esetében.

Zongora

 1. Egy etűd.
 2. Két Bach mű: 2 kétszólamú invenció vagy 1 kis prelúdium és 1 kétszólamú invenció.
 3. Egy teljes klasszikus szonáta.
 4. Két különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik XX. századi magyar mű legyen.

Hegedű

 1. Három vagy négy oktávos skála (hármas és négyes hangzatokkal).
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd).
 3. Előadási darabok: két mű, amely egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
 4. Hegedű koncert sarok tétele.

Brácsa

 1. Dúr és moll skála két oktávon keresztül.
 2. Két ellentétes jellegű etűd.
 3. Előadási darabok: két ellentétes karekterű előadási mű.

Cselló

 1. Dúr és moll skála három oktávon 3#, 3b-ig (tercek, hármas és négyes hangzatok, szextek, valamint tercek és szextek az alsó fekvésben páros kötéssel).
 2. Négy egymással ellentétes jellegű gyakorlat (tartalmazzon mozgékonyságot, kettősfogást és kantilénát).
 3. Előadási darabok: egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, valamint egy előadási darab.

Nagybőgő

 1. Dúr és moll skála 2#, 2b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: egy előadási darab vagy szonáta egy tétele.

Fuvola

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig (skála, terc, hármashangzat, duplanyelvvel).
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd) és egy kötelező etűd, amit az iskola felvételi előtt három hónappal jelöl ki.
 3. Előadási darabok:
  1. Két mű: egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
  2. Járdányi: Szonatinából 2 tétel (gyors-lassú).
  3. Egy szabadon választott mű.

Oboa

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: egy barokk concerto vagy szonáta két tétele (lassú-gyors) zongorakísérettel.

Klarinét

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból.

Szaxofon

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból.

Fagott

 1. Egy választott skála (dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig)
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból
 3. Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból

Trombita

 1. Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben (lásd: Lubik-Szodi: Trombitaiskola 157. oldal).
 2. Clodomir I.-ből 26., 28. és 29. gyakorlatok.
 3. Előadási darabok: két mű (Telemann: F-dúr Szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Szonatina I-III. tétel) és egy XX. századi mű zongora kísérettel.

Harsona

 1. Egy dúr és egy moll skála a tanultak közül.
 2. Ujfalusi-Pehl-Perlaki: I. 136., 137. és 163. gyakorlatok, valamint II. 300. és 352. gyakorlatok.
 3. Előadási darabok: egy barokk és egy XX. századi mű zongorakísérettel.

Kürt

 1. Egy felhanggyakorlat (kötve és nyelvvel) és egy skála.
 2. Egy kantinéla és két különböző karakterű gyakorlat.
 3. Előadási darabok: két mű a zeneiskola utolsó osztályának anyagából.

Tuba

 1. Egy dúr és egy moll skála a tanultak közül kotta nélkül.
 2. 4 gyakorlat a zeneiskola utolsó osztályának anyagából.
 3. Előadási darabok: két ellentétes stílusú mű zongorakísérettel.

Magánének

 1. Skálázás.
 2. Előadási darabok: egy klasszikus/preklasszikus/barokk dal és egy romantikus dal.
 3. Egy népdal zongorakísérettel.

Klasszikus gitár

 1. Skála: G-dúr és C-dúr 2-3 oktávon keresztül transzponálva is (kromatikus skálák).
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat: Szendrey: Gitárdarabok gyűjteménye VIII. kötet, Carcassi: Etűdök Op.60, Briuwer: Etűdök 1-5.
 3. Előadási darabok: Bartók-Szedrey: Gyermekeknek (egy darab), Bartók-Szedrey: 20 könnyű darab (egy darab), két klasszikus darab, valamint egy kortárs zenemű.

Klasszikus ütő

1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig (dallamhangszer).
2. Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel 19.-25.-31. tremolos rész 2. etűdök. (Kisdob)
3. Charley Wilcoxon: All-American Drummer 150 Rudimental solos 1-20. (Kisdob)
4. Előadási darab: Marimbán vagy vibrafonon lehetőség szerint egy 4 verős darab

Hárfa

 1. Skála 2 oktávon keresztül.
 2. Hármashangzat és felbontásai.
 3. Domináns szeptim és felbontásai.
 4. 2 etűd (pl. Nadermann 30., Bochsa 20.).
 5. Két ellentétes karakterű előadási darab.

Klasszikus tanszak (elmélet)

Szolfézs kötelező

 1. Klasszikus két szólamú, periódusnyi dallam lejegyzése
 2. Hangközök felismerése
 3. Hármashangzatok és fordításaik felismerése
 4. Hangközök szerkesztése adott hangra föl és le
 5. Hármashangzatok szerkesztése adott hangra csak föl
 6. Lapról olvasás a Klasszikus kánonok vagy a Bach példatár I. kötetének könnyebb dallamai közül, szolmizálva.
 7. 10 népdal (szöveggel és szolmizálva!)
 8. Periódusnyi ritmusírás (ritmuskottával)
 9. Modális hangsorok felismerése, felépítése adott hangra

Jazz tanszak (főtárgy)

A felvételi során a jelentkezőnek a rögtönzéshez szükséges kreatív adottságait is figyelembe vesszük, melyet improvizációs gyakorlatokon keresztül értékelünk.

Zongora

 1. Közepes nehézségű klasszikus zongoradarab.
 2. 12 ütemes Blues játék (téma + egyszerű rögtönzött vagy leírt szóló + téma).
 3. Két transzkripció (pl. Bill Evans: Very Early vagy Peri’s Scope).

Gitár

 1. Dúr és moll skála és hármashangzatok 2#, 2b előjegyzésig két oktávon.
 2. 2 jazz standard (pl. Have you met miss Yones, Green dolphin street).
Basszusgitár
 1. Dúr és moll skála és hármashangzatok 2#, 2b előjegyzésig két oktávon.
 2. Egy rövid gyakorlat (ujjgyakorlat vagy etűd).
 3. F-dúr blues kíséret.

Szaxofon

 1. Dúr és moll skála 2#, 2b előjegyzésig két oktávon (tenuto, legato, staccato).
 2. Egy klasszikus etűd (pl. Herrer, Klose).
 3. Egy jazz etűd (pl. Jim Snidero, Herrer) vagy egy leírt szóló (pl. Charlie Parker).
 4. Improvizáció tetszőleges számra (opcionális).

Harsona és trombita

 1. Dúr és moll skála és hármashangzatok 2#, 2b előjegyzésig két oktávon.
 2. Két ellentétes karakterű etűd.
 3. Egy előadási darab (klasszikus vagy jazz).

Dob

 1. Kézrendek, ütéstechnika (single & double stroke roll, single & double paradiddle, paradiddle-diddle).
 2. Kisdobolás (olvasógyakorlatok, etűdök, blattolás; pl. Knauer, Wilcoxon).
 3. Nyolcados illetve triolás lüktetésű kíséretek periodikus játéka.
 4. Stílus ismeret.
 5. Együtt játék hangzó zenei alappal.

Ének

 1. Két népdal.
 2. Két klasszikus dal vagy romantikus műdal.
 3. Négy különböző stílusú jazz dal (swing, blues, latin és ballada).

Népzene tanszak

Hegedű

 1. Két szabadon választott klasszikus etűd
 2. Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; vagy két különböző karakterű tánc tétele; vagy egy páros és egy páratlan ütemű karakterdarab vagy táncdarab.
 3. Két népzenei dialektus egy-egy tánczenei folyamat (legalább két tánctípus folyamatonként, legfeljebb 5-5 percben).

Brácsa

 1. Dúr és moll skála két oktávon (akkord felbontásokkal).
 2. Dúr, moll és szűkített akkordok ismeret.
 3. Egyszerűbb akkordmenetek tiszta, ritmusos eljátszása.
 4. Négy különböző dűvő és két esztamos vonásnem.

Citera

 1. Egy alföldi összeállítás stílus hű megszólaltatása. Az összeállítás tartalmazzon
  parlando rubato előadású dallamot, valamint giusto dallamokat is. (maximum
  4 percben)
 2. Egy dunántúli összeállítás stílus hű megszólaltatása. Az összeállítás
  tartalmazzon parlando rubato előadású dallamot, valamint giusto dallamokat
  is (maximum 4 percben)
 3. Egy szabadon választott összeállítás (maximum 4 percben)
  Példák: Egy adatközlő játékának interpretálása. Eredetileg nem citerán játszott
  dallamok átültetése citerára (hegedű, furulya, ének, tambura, koboz, tekerő,
  duda, cimbalom). Ének kísérete. Nyomóval való játék.

Tambura

 1. Egy délvidéki magyar összeállítás bemutatása. Az összeállítás tartalmazzon
  parlando rubato előadású dallamot, valamint giusto dallamokat is. (maximum
  4 percben)
 2. Egy szerb vagy horvát dallamokat tartalmazó összeállítás készítése.
  (maximum 4 percben)
 3. Egy szabadon választott összeállítás (maximum 4 percben)

Koboz

 1. Egy hagyományos kobozjátékot bemutató összeállítás előadása (maximum 4
  percben)
 2. Moldvai táncdallamok átültetése kobozra hegedűs, furulyás, kavalos dallamok
  nyomán (maximum 4 percben)
 3. Szabadon választott összeállítás (maximum 4 percben)

Klarinét, tárogató

 1. Dúr és moll skála 4#, 4b előjegyzésig.
 2. Egy szabadon választott etűd.
 3. Két magyar népdal hangszeres változata stílusos díszítéssel.
 4. Két tájegység táncrendjéből legalább két-két tánctípus zenéjének stílusos megszólaltatása.

Cimbalom

 1. Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig.
 2. Egyszerű népdal harmonizálása.
 3. Cimbalomra írt etűd (pl. Allaga).
 4. Barokk vagy klasszikus mű.
 5. Egy magyar népzenei feldolgozás klasszikus műzenei feldolgozásokból (Bartók, Kodály, Weiner).

Népi ének

 1. Egy összeállítás a IV. vagy V. dialektus dallamanyagából, minimum 3 dallammal, melyek közt lehet tempo giusto és parlando rubato dallam is
 2. Egy összeállítás az első három dialektus dallamaiból, melyben táncdallamokat és/vagy pásztordalokat tartalmaz vagy egy ballada
 3. Egy összeállítás, mely szertartásos/szokásdalokat tartalmaz

A három csokorból kettőt választ a felvételi bizottság.

Színművészeti és táncművészeti tanszak

A zenei alapot mindenki pendriveon vagy telefonon hozza magával.
Színművészeti tanszak: Maximum 1,5-2 perces koreográfiát várunk, lehetőleg a musical világából.
Táncművészeti tanszak: A jelentkezéshez szükséges 1-1,5 perces koreográfia, ami tartalmazzon különböző tour kombinációkat és minimális ugrástechnikát.

Ötödik osztályba jelentkezőknek

 1. Három vers vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusban).
 2. Két különböző karakterű népdal előadása.
 3. Egy szabadon választott dal.

Kilencedik osztályba vagy érettségi utáni képzésre jelentkezőknek

 1. Három vers vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusban).
 2. Három különböző karakterű népdal előadása.
 3. Két különböző stílusú szabadon választott dal.