Felvételi követelmények (főtárgy és elmélet)

Klasszikus tanszak (főtárgy)

A felvételi anyagot kotta nélkül kell játszani klasszikus, jazz és népzene tanszakok esetében.

Zongora

 1. Egy etűd.
 2. Két Bach mű: 2 kétszólamú invenció vagy 1 kis prelúdium és 1 kétszólamú invenció.
 3. Egy teljes klasszikus szonáta.
 4. Két különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik XX. századi magyar mű legyen.

Hegedű

 1. Három vagy négy oktávos skála (hármas és négyes hangzatokkal).
 2. 2 szabadon választott gyakorlat a Mazas vagy Dont etüdökből.
 3. Előadási darabok: két mű, amely egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
 4. Hegedű koncert sarok tétele.

Brácsa

 1. Dúr és moll skála két oktávon keresztül.
 2. Két ellentétes jellegű etűd.
 3. Előadási darabok: két ellentétes karekterű előadási mű.

Cselló

 1. Dúr és moll skála három oktávon 3#, 3b-ig (tercek, hármas és négyes hangzatok, szextek, valamint tercek és szextek az alsó fekvésben páros kötéssel).
 2. Négy egymással ellentétes jellegű gyakorlat (tartalmazzon mozgékonyságot, kettősfogást és kantilénát).
 3. Előadási darabok: egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, valamint egy előadási darab.

Nagybőgő

 1. Dúr és moll skála 2#, 2b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: egy előadási darab vagy szonáta egy tétele.

Fuvola

 1. Egy választott skála különböző variációkkal és artikulációkkal 
 2. Két különböző karakterű etűd
 3. Barokk szonáta lassú és gyors tétele
 4. Járdányi Pál: Szonatina vagy Szervánszky Endre: Szonatina fuvolára és zongorára lassú és gyors tétele
 5. Szabadon választott előadási darab

Oboa

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: egy barokk concerto vagy szonáta két tétele (lassú-gyors) zongorakísérettel.

Klarinét

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból.

Szaxofon

 1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból.
 3. Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból.

Fagott

 1. Egy választott skála (dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig)
 2. Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat a felvételi évben feldolgozott zeneiskolai anyagból
 3. Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból

Trombita

 1. Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben (lásd: Lubik-Szodi: Trombitaiskola 157. oldal).
 2. Clodomir I.-ből 26., 28. és 29. gyakorlatok.
 3. Előadási darabok: két mű (Telemann: F-dúr Szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Szonatina I-III. tétel) és egy XX. századi mű zongora kísérettel.

Harsona

 1. Egy dúr és egy moll skála a tanultak közül.
 2. Ujfalusi-Pehl-Perlaki: I. 136., 137. és 163. gyakorlatok, valamint II. 300. és 352. gyakorlatok.
 3. Előadási darabok: egy barokk és egy XX. századi mű zongorakísérettel.

Kürt

 1. Egy skála két oktávon, negyedekben ütve,  nyolcadokban ütve-kötve. Tercskála, hármashangzat oktávos felbontásban, szintén ütve-kötve. 
 2. Kantiléna: Panseron, vagy Szilágyi-Kökényessi: Kürtiskola 2.-ből. 
 3. Két különböző karakterű etüd, lehetőleg Maxime-Alphonse 1.kötetből vagy Kopprasch etüd. 
 4. Előadási darab: Két különböző karakterű rövid tétel (pl. Loaillet: Sonata 1,2) vagy egy komplettebb mű (pl. E.Bozza: En Irlande)

Tuba

 1. Egy dúr és egy moll skála a tanultak közül kotta nélkül.
 2. 4 gyakorlat a zeneiskola utolsó osztályának anyagából.
 3. Előadási darabok: két ellentétes stílusú mű zongorakísérettel.

Magánének

 1. Skálázás.
 2. Előadási darabok: egy klasszikus/preklasszikus/barokk dal és egy romantikus dal.
 3. Egy népdal zongorakísérettel.

Klasszikus gitár

Skála:
G-dúr vagy C-dúr 2 oktávon keresztül transzponálva
Etűd:
Egy etűd a Carcassi: Etűdök Op.60-ból vagy
Egy etűd a Brouwer: „Estudios Sencillos” kötetből 
Előadási darabok: 
-Egy reneszánsz vagy barokk eladási darab/tétel
(az ajánlott szerzők közül:
Milan, Dowland, Visée, Weiss, Bach)
-Két, karakterben és korszakban különböző előadási darab

  Klasszikus ütő

  1. Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig (dallamhangszer).
  2. Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel 19.-25.-31. tremolos rész 2. etűdök. (Kisdob)
  3. Charley Wilcoxon: All-American Drummer 150 Rudimental solos 1-20. (Kisdob)
  4. Előadási darab: Marimbán vagy vibrafonon lehetőség szerint egy 4 verős darab

  Hárfa

  1. Skála 2 oktávon keresztül.
  2. Hármashangzat és felbontásai.
  3. Domináns szeptim és felbontásai.
  4. 2 etűd (pl. Nadermann 30., Bochsa 20.).
  5. Két ellentétes karakterű előadási darab.

  Klasszikus tanszak (elmélet)

  Szolfézs kötelező

  Írásbeli:
  Klasszikus két szólamú, periódusnyi dallam felső szólamának lejegyzése, melyben könnyű alteráció is előfordulhat.
  Hangközök felismerése hallás után (t1, n2, k2, n3, k3, t4, b4, sz5, t5, n6, k6, k7, n7, t8)
  Hármashangzatok és fordításaik felismerése hallás után (D, D6, D6/4, m, m6, m6/4, sz, B)
  Hangközök szerkesztése adott hangra föl és le
  Hármashangzatok szerkesztése adott hangra csak föl
  Hangnemek meghatározása 7#, 7b-ig

  Szóbeli
  Könnyebb bécsi klasszikus idézet lapról olvasása (Klasszikus kánonok szintű)
  5 népdal éneklése szöveggel és szolmizálva
  Egyszerű dallam visszaéneklése hallás után
  Különböző skálák felismerése és éneklése: dúr, háromféle moll (természetes, összhangzatos, dallamos), pentaton hangsorok

  Jazz tanszak (főtárgy)

  A felvételi során a jelentkezőnek a rögtönzéshez szükséges kreatív adottságait is figyelembe vesszük, melyet improvizációs gyakorlatokon keresztül értékelünk.

  Jazzelmélet

  1. A négy hármashangzat alaphelyzetben (adott alaphangra) leírása. 6 példa.
  2. A dúr major, dúr7, moll7  szeptimakkordok leírása adott alaphangra. 6 példa.
  3. Az öt fajta pentaton leírása adott alaphangra. 5 példa.
  4. Kötetlen beszélgetés a jazz előadóiról korszakairól.

  Zongora

  1. Közepes nehézségű klasszikus zongoradarab.
  2. 12 ütemes Blues játék (téma + egyszerű rögtönzött vagy leírt szóló + téma).
  3. Két transzkripció (pl. Bill Evans: Very Early vagy Peri’s Scope).

  Gitár

  1. Dúr és moll skála és hármashangzatok 2#, 2b előjegyzésig két oktávon.
  2. 2 jazz standard (pl. Have you met miss Yones, Green dolphin street).
  Basszusgitár
  1. Dúr és moll skála és hármashangzatok 2#, 2b előjegyzésig két oktávon.
  2. Egy rövid gyakorlat (ujjgyakorlat vagy etűd).
  3. F-dúr blues kíséret.

  Szaxofon

  1. Dúr és moll skála 2#, 2b előjegyzésig két oktávon (tenuto, legato, staccato).
  2. Egy klasszikus etűd (pl. Herrer, Klose).
  3. Egy jazz etűd (pl. Jim Snidero, Herrer) vagy egy leírt szóló (pl. Charlie Parker).
  4. Improvizáció tetszőleges számra (opcionális).

  Harsona és trombita

  1. Dúr és moll skála és hármashangzatok 2#, 2b előjegyzésig két oktávon.
  2. Két ellentétes karakterű etűd.
  3. Egy előadási darab (klasszikus vagy jazz).

  Dob

  1. Kézrendek, ütéstechnika (single & double stroke roll, single & double paradiddle, paradiddle-diddle).
  2. Kisdobolás (olvasógyakorlatok, etűdök, blattolás; pl. Knauer, Wilcoxon).
  3. Nyolcados illetve triolás lüktetésű kíséretek periodikus játéka.
  4. Stílus ismeret.
  5. Együtt játék hangzó zenei alappal.

  Ének

  1. Két népdal.
  2. Két klasszikus dal vagy romantikus műdal.
  3. Négy különböző stílusú jazz dal (swing, blues, latin és ballada).

  Népzene tanszak

  Hegedű

  1. Három vagy négy oktávos skála (hármas és négyes hangzatokkal).
  2. 2 szabadon választott gyakorlat a Mazas vagy Dont etüdökből.
  3. Előadási darabok: két mű, amely egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
  4. Hegedű koncert sarok tétele.

  Brácsa

  1. Dúr és moll skála két oktávon (akkord felbontásokkal).
  2. Dúr, moll és szűkített akkordok ismeret.
  3. Egyszerűbb akkordmenetek tiszta, ritmusos eljátszása.
  4. Négy különböző dűvő és két esztamos vonásnem.

  Citera

  1. Egy alföldi összeállítás stílus hű megszólaltatása. Az összeállítás tartalmazzon
   parlando rubato előadású dallamot, valamint giusto dallamokat is. (maximum
   4 percben)
  2. Egy dunántúli összeállítás stílus hű megszólaltatása. Az összeállítás
   tartalmazzon parlando rubato előadású dallamot, valamint giusto dallamokat
   is (maximum 4 percben)
  3. Egy szabadon választott összeállítás (maximum 4 percben)
   Példák: Egy adatközlő játékának interpretálása. Eredetileg nem citerán játszott
   dallamok átültetése citerára (hegedű, furulya, ének, tambura, koboz, tekerő,
   duda, cimbalom). Ének kísérete. Nyomóval való játék.

  Tambura

  1. Egy délvidéki magyar összeállítás bemutatása. Az összeállítás tartalmazzon
   parlando rubato előadású dallamot, valamint giusto dallamokat is. (maximum
   4 percben)
  2. Egy szerb vagy horvát dallamokat tartalmazó összeállítás készítése.
   (maximum 4 percben)
  3. Egy szabadon választott összeállítás (maximum 4 percben)

  Koboz

  1. Egy hagyományos kobozjátékot bemutató összeállítás előadása (maximum 4
   percben)
  2. Moldvai táncdallamok átültetése kobozra hegedűs, furulyás, kavalos dallamok
   nyomán (maximum 4 percben)
  3. Szabadon választott összeállítás (maximum 4 percben)

  Klarinét, tárogató

  1. Dúr és moll skála 4#, 4b előjegyzésig.
  2. Egy szabadon választott etűd.
  3. Két magyar népdal hangszeres változata stílusos díszítéssel.
  4. Két tájegység táncrendjéből legalább két-két tánctípus zenéjének stílusos megszólaltatása.

  Cimbalom

  1. Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig.
  2. Egyszerű népdal harmonizálása.
  3. Cimbalomra írt etűd (pl. Allaga).
  4. Barokk vagy klasszikus mű.
  5. Egy magyar népzenei feldolgozás klasszikus műzenei feldolgozásokból (Bartók, Kodály, Weiner).

  Népi ének

  1. Egy összeállítás a IV. vagy V. dialektus dallamanyagából, minimum 3 dallammal, melyek közt lehet tempo giusto és parlando rubato dallam is
  2. Egy összeállítás az első három dialektus dallamaiból, melyben táncdallamokat és/vagy pásztordalokat tartalmaz vagy egy ballada
  3. Egy összeállítás, mely szertartásos/szokásdalokat tartalmaz

  A három csokorból kettőt választ a felvételi bizottság.

  Színművészeti és táncművészeti tanszak

  A zenei alapot mindenki pendriveon vagy telefonon hozza magával.
  Színművészeti tanszak: Maximum 1,5-2 perces koreográfiát várunk, lehetőleg a musical világából.
  Táncművészeti tanszak: A jelentkezéshez szükséges 1-1,5 perces koreográfia, ami tartalmazzon különböző tour kombinációkat és minimális ugrástechnikát.

  Ötödik osztályba jelentkezőknek

  1. Három vers vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusban).
  2. Két különböző karakterű népdal előadása.
  3. Egy szabadon választott dal.

  Kilencedik osztályba vagy érettségi utáni képzésre jelentkezőknek

  1. Három vers vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusban).
  2. Három különböző karakterű népdal előadása.
  3. Két különböző stílusú szabadon választott dal.

  Hangkultúra

  Hangkultúra szakirány bemutatása: 

  A hangkultúra mint fogalom, magában foglalja hangszereink és hangunk megszólalását, zenei hangszerkészleteinket valamint az akusztikai teret, ahol ez történik, ahol a mindenkori hangzás-ideál megvalósulását, a teremtett világ szépségének szeretetét szolgáljuk. A hangrögzítés és -közvetítés felfedezése óta újabb és újabb technikák segítségével segítjük a hangkultúra minél szélesebb körben történő kiteljesedését, valósítjuk meg Kodály gondolatát: „Legyen a zene mindenkié!”

  A hangultúra szakirány ezeknek a technikáknak az értő, művészi felhasználására, kiaknázására készít fel. Képzésünk a zenét a technika, a technikát a zene oldaláról közelíti: a 9-12. évfolyamokon megismerkedünk a hang és hallásunk tulajdonságaival, a különféle hangterek és hangszerek működésével, akusztikájával, a hangrögzítés, közvetítés és hangosítás eszközeivel – az elektronikai alapokat is elsajátítjuk a kezelésükhöz szükséges szinten. 

  Kipróbálunk számtalan mikrofonozási technikát, megismerkedünk különféle effektekkel, a vágás és utómunka lehetőségeivel, megtanuljuk a hangfelvételek értő, elemző értékelését, megismerjük a különféle térhatású eljárások lehetőségeit, a zenei mozgóképkultúra állomásait.

  Hogy mindezeket a technikákat a zene szolgálatába állíthassuk zenei alapokat is tanulunk: szolfézs, zeneelmélet, partitúra-olvasás, zongora, kórus…

  Az érettségit követő 13. évfolyamon a műsorszóró és közvetítő, valamint hangrögzítő rendszerek mellett a stúdió- és teremakusztikai tervezés, kiadványok és médiatermékek készítésének elméletét és gyakorlatát sajátítjuk el, felkészülünk a szakmai vizsgára.

  A képzés felkészít hangversenyek, előadások és műsorok, médiatermékek művészi szintű felvételére, közvetítésére, utómunkálatainak elvégzésére és megalapozza a hangmester, hangmérnök, zenei rendező, akusztikus tervezőmérnök, stb. szakokon folytatandó felsőfokú tanulmányokat.

  Felvételi követelmények:

  1. Halláskészség (hanghatások felismerése felvételről)
  2. Szakmai tájékozottság és jártasság (előnyt jelent ha rendelkezik hangtechnikai alapismeretekkel)
  3. Hangszertudás (nem kötelező, de előnyt jelent)